Kosovo Women for Women

Kosovo Women for Women

Web zhvillim

Prishtine, Kosove

Kosovo Women for Women

Kosovo Women for Women parasheh një botë ku nuk ka grua të abuzuar, të varfër, analfabete ose të marxhinalizuar dhe ku pjesëtarët e komuniteteve marrin pjesë në shoqëri në mënyrë të barabartë dhe të plotë dhe ku secili është i lirë të përcaktojë dhe të formësojë të ardhmen e tij dhe të shfaqë potencialin e tij të plotë.


http://www.k-w4w.org


Kosovo Women for Women